"عجیب دوستش داشتم"
این جمله را برای هر چند نفر که خواستی بفرست ..
خواهی دید که "تنهایی"
به شکلی که فکرش را نمی کُنی
برای چند لحظه ..

همه را به جایی دور دست،
خیره می کند


| حمید جدیدی |