توی ِ دلـــمــ هر روز و هــر شب رخــت میشویــند !


باید برای ِ درکــ ِ این دلــشــوره ، زن ! باشـــی ...