پیر شده ام پا به پای دردهایی که
قد کشیده اندو بزرگ شده اند!
میترسم! میترسم دیگر
دستم به قلم نرود
فکرش را بکن تمام میشوم شبی
یک روز می آیی و میبینی نه من هستم
نه این کلمات
آری دارم خشک میشوم
پا به پای گلدانهایی که .
این روزها میگذرند
اما من از این روزها نمیگذرم