جایی برای بارش... دوستان سلام این وبلاگ برای نوشتن بعضی دست نوشته ها ایجاد شده...! اینــــجآ فقطــ واژهـ مے فروشیمـــ و "سكوتـــــ " مے خریمــ ، نویسندگان فعلی دانشجویان گیاه پزشکی دانشگاه باهنر کرمان بودند....!!!!!!! http://newgroup88.mihanblog.com 2020-09-28T19:52:47+01:00 text/html 2020-04-19T21:32:59+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته برای اونایی که شاید بیان و بخونن http://newgroup88.mihanblog.com/post/3477 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" style="">نیستی از که بپرسیم نشانی ها را</font></span></div><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="4">پای عشق که بریزیم جوانی ها را</font></div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="4"><br></font></div><font size="4"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">رفته ای فکر نکردی که پس از رفتن تو</div></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">چه کسی درک کند حال روانی ها را</div></span></font><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="4"><br></font></div><font size="4"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">هیچ کس مثل دل بی کس من لمس نکرد</div></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">این دل اشوبی و این دل نگرانی ها را</div></span></font><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="4"><br></font></div><font size="4"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">هر شب جمعه دلم منتظرت می ماند</div></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">تا لبت تازه کند فاتحه خوانی ها را</div></span></font><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="4"><br></font></div><font size="4"><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">با همان پاشنه هایی که بلند است بیا</div></span><span style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><div style="text-align: center;">قبرها دوست ندارند کتانی ها را</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">دقیقا سه سال و دو ماهه که این وبلاگ دیگه به روز نشد... تو این مدت خیلی اتفاقا افتاده... خیلی چیزا عوض شده و خیلی چیزا هم عوض نشده</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;">دوستای گلم ... امیدوارم حال همتون خوب باشه</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">اگه کسی هست ازون موقع که هوز میاد و سر میزنه... از خودش بگه... از حال این روزاش... اگه از بچه های دانشگاهه که گمش کردیم و دوست داره یه&nbsp; آدرس از خودش بذاره.. شماره یا یه ادرس پیج اینستا ... یا هرچی... اگرم اینا رو دوست نداره بیاد و بگه حالش خوبه</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b>یا علی...</b></div></span></font> text/html 2017-02-19T16:24:43+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته نقاب http://newgroup88.mihanblog.com/post/3475 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>بازی تمام شد…</b><br><b> تو بردی…</b><br><b> حالا نقابت را بردار!</b><br><b> بگذار ببینم، زندگی ام را</b><br><b> به که باختم….</b></font></div> text/html 2017-01-01T09:58:18+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته تمام http://newgroup88.mihanblog.com/post/3474 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">آدم ها اصلا عجیب غریب نیستند فقط گاهی&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">عشقشان تمام میشود&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مثل سوی چشم هایشان</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مثل شنواییشان&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مثل اشتهایشان&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مثل اعصاب و حوصله شان....</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">گاهی عشقشان تمام میشود آدم وقتی عشقش ته میکشد کمتر عصبانی میشود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">کمتر غصه میخورد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">کمتر شب ها بی خواب میشود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">کمتر راه گلویش بسته میشود</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">کمتر زیر چشم هایش گود می افتد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">کمتر میبوسد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">کمتر پیش می آید دلش برای کسی برای صدایی برای حرکتی ضعف برود....</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">آدم بعد از رفتن ِ بعضی ها تمام میشود!!!!!&nbsp;</span></font><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">#مریم_بهزادی</span></div> text/html 2016-12-31T09:57:28+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته فکرش را بکن http://newgroup88.mihanblog.com/post/3473 <font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">فکرش را بکن:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مثلا صدایت بزنم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">بگویم عاشقت شده ام!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">شاکی نشو بابا...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">فقط گفتم&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">فکرش را بکن!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">بعد بلا به دور !&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مثلا بگویی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">وای عزیزم...&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">من هم مدتهاست میخواهم همین را بگویم!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چشم غره نرو دختر ...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">گفتم&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">مثلا بگویی!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">بعد زندگی کنیم...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">بچه دار شویم...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">نوه دار شویم !</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">اوووه اخمش را ببین.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">داریم&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">فرض میکنیم فقط!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">حواست باشد&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">نوه دار که شدیم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">هر بار قربان صدقه اش بروی...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">از من یک پس گردنی خواهد خورد!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ها؟&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چشمهایت را چرا گرد میکنی!؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">حسادت پیر و جوان و بچه و نوه ندارد که!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">خب...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">نظرت چیست؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">حالا بگویم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">عاشق شده ام یا نه؟؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">ای جان...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">تصدق لبخندت</span></font><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">حامد_نیازی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"> text/html 2016-12-30T19:53:26+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته باد... http://newgroup88.mihanblog.com/post/3472 <div class="smallRow clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 15px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; min-height: 50px;"><div class="genWall_row_descr clearfix" style="text-align: center; margin: 0px 3px 0px 0px; padding: 5px; position: absolute; right: 76px; left: 113px;"><br></div></div><div class="genWall_row_left" style="margin: 0px 10px 0px 0px; border: 0px solid rgb(0, 255, 0); float: right; width: 680px; text-align: right; padding: 0px !important;"><div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="activityListRow_body clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px 15px 15px; width: auto; line-height: 25px; direction: rtl;"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; position: relative; line-height: 25px;"><div id="body_3860203" class="activityListRow_userWall clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20px; overflow: hidden;"><div id="bodyIn_3860203" itemprop="articleBody" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; overflow: hidden;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="3">صندلی های گوشه ی حیاط را</font></span></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;">به خاطر داری؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بگویمشان</div><div style="text-align: center;">که حضورت</div><div style="text-align: center;">دستخوش حادثه شد</div><div style="text-align: center;">و بودنت را</div><div style="text-align: center;">باد برد؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نمیپرسند</div><div style="text-align: center;">که اگر حادثه بود</div><div style="text-align: center;">که اگر وزیدن باد بود</div><div style="text-align: center;">کنار هم نبودید</div><div style="text-align: center;">مگر؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">#مژده_خردمندان</div></font></div></div></div></div></div></div> text/html 2016-11-28T07:27:46+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته مهربانی کن http://newgroup88.mihanblog.com/post/3470 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ای که درد دوری ات دائم عذابم می دهد...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مهربانی کن بیا در خواب هایم ، &nbsp;لااقل...!</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;">مریم حیدری</div> text/html 2016-11-27T20:42:24+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته ... http://newgroup88.mihanblog.com/post/3471 <p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.9; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; text-align: center;">گفتم که عمر ماه صفر رو به آخر است / دیدم شروع محشر کبرای دیگر است</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.9; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; text-align: center;">گردون شده سیاه و فضا پر زدود و آه / تاریک تر ز عرصه تاریک محشر است&nbsp; . . .</p><p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.9; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; text-align: center;"><br></p> text/html 2016-11-27T07:25:49+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته بلا http://newgroup88.mihanblog.com/post/3469 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ناخوشم،</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; گیجم،</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; غمینم،&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خسته ام، مات ام، ببین</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;با نبودت هربلایی بوده آوردی به بار!</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مجتبی سپید</div><div><br></div> text/html 2016-11-26T07:23:52+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته آرزو http://newgroup88.mihanblog.com/post/3468 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بدانی ،</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">چقدر تو را آرزو کرده ام !&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">با دستان خودت برآورده ام می شدی&nbsp;</font></div><div><br></div><div>مهران طاهری</div> text/html 2016-11-25T07:21:10+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته بوی خاطره ها http://newgroup88.mihanblog.com/post/3467 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">هوا خیس است&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">و شهر بوی تمام خاطره های پاییز را گرفته است...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سردت كه شد،&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دستانت را "ها" كن&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">به رسم همان روزهای بچگی....</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2016-11-24T07:17:50+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته خدا را شکر http://newgroup88.mihanblog.com/post/3466 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">امروز زنی را دیدم&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بوسه از لبانش می چکید&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">خدا را شکر&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">پس هنوز مردی هست &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">که "عاشقانه" می بارد ...</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>بهرنگ قاسمی</div><div><br></div> text/html 2016-11-23T17:15:42+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته زمستان http://newgroup88.mihanblog.com/post/3465 <div><br></div><div>‌ ‌‌</div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">زمستان كه بیاید</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اوضاع بهتر مى‌شود</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">كسی به دو عاشق كه از سرما</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">یكدیگر را بغل كرده‌اند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">كاری ندارد...</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>نیما معماریان</div> text/html 2016-11-22T07:06:28+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته آذر سلام http://newgroup88.mihanblog.com/post/3464 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سعدیا گفتی که مهرش میرود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;از دل ...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">ولی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مهر رفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;آبان که آرامم نکرد...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آذر سلام..!!</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>علیرضا‌جعفری</div> text/html 2016-10-25T20:01:12+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته دوستی یا عشق http://newgroup88.mihanblog.com/post/3463 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">: گفت عشق نه!</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">بیا تا همیشه "دوست" بمانیم&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دستش را رها كردم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">: گفتم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ببخشید ما به كسی كه&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برایش روزی چندبار&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">از درون فرو میریزیم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوست نمی گوییم ...</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>فرید صارمی</div> text/html 2016-10-24T19:57:14+01:00 newgroup88.mihanblog.com فرشته شکستن http://newgroup88.mihanblog.com/post/3462 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">کافیست بشکنی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">دیگر چه فرقی‌ می‌کند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">برایت بمیرند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">یا عاشقت شوند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">تــــکــه تــــکـــه می‌‌شوند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آرزوهایی که با آنها رویا ساخته بودی...</font></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>امیر وجود</div>